ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NHÀ KINH DOANH THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH
"MỤC ĐÍCH không phải là thứ còn lại sau tất cả. MỤC ĐÍCH... là TẤT CẢ!"