ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | SỐNG THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NGƯỜI SỐNG ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH
"MỤC ĐÍCH không phải chỉ là thứ còn lại sau tất cả. MỤC ĐÍCH... là TẤT CẢ!"