Khai minh | Thực học | Thực nghiệp | Giá trị | Phụng sự | Kiến tạo | Đời đời