PUBLISHER

Nhà đại diện xuất bản sách Quốc tế Hoàng Gia – RI Publishing
Mỗi cuộc đời - Một cuốn sách!

+ Sản phẩm chính:
- Quy trình xuất bản sách hoàn hảo (Impeccable Publishing – iPublishing)
- Quy trình viết sách hoàn hảo (Impeccable Writing - iWriting)
- Hệ thống tiếp thị sách hoàn hảo (Impeccable Marketing Books - iMBooks)
- Công nghệ sách hoàn hảo (Impeccable Books - iBooks)

+ Website tham khảo thêm: www.hoixuatban.com

1 nhận xét: